Přihlašování stánkového prodeje na Slavnosti mandloní
a vína 2020 bylo ukončeno. 
Děkujeme za nabídky,
vybraní prodejci budou v nejbližších dnech informováni. 

PODMÍNKY PRO STÁNKOVÝ PRODEJ V RÁMCI SLAVNOSTÍ MANDLONÍ A VÍNA 2020

 • Akce se uskuteční v sobotu 28.3.2020 a její součástí je i jarmark

 • Místo konání: Dukelské náměstí, Hustopeče

 • Doba trvání akce: 9.00 - 18.00 hodin

 • Jarmark je určen především pro prodej výrobků z mandlí a řemeslného zboží

 • Prodej občerstvení bude jen v omezené formě

 • Ve stáncích na náměstí nelze nabízet pivo a víno. 

 • Termín přijetí žádostí prodejního místo je od 13.1.2020 do 10.2.2020 (včetně), po tomto termínu budou žádosti posouzeny a prodejcům bude zasláno rozhodnutí

 • Nejdůležitějším faktorem pro přidělení prodejního místa bude zakomponování mandlí a produktů z nich do sortimentu prodejce

 • V případě prodeje rozlévaných nebo čepovaných nápojů je prodejce povinen využít vratných kelímků, které zajistí organizátor akce, jednorázové kelímky jsou zakázány (kromě kávy, kterou lze podávat ve vlastních papírových kelímcích)

 • Pořadatel má výhradní právo na výběr prodejců a jejich umístění na náměstí

 • Prodejci, kteří potřebují na stánek elektrickou přípojku, jsou povinni uvést požadovaný příkon

 • Každý prodejce je povinen po zaslání rozhodnutí uhradit příslušný poplatek do data splatnosti. Pokud nebude platba v termínu připsána na účet, bude Vaše rezervace zrušena. Po úhradě Vám zašleme poštou doklad o zaplacení společně s povolením k vjezdu a dalšími pokyny.

Polohu přiděleného místa si můžete ověřit na mapce.

 • Prodejce není oprávněn určené místo přenechat třetí osobě a prodejní místo musí být udržováno v čistotě a po skončení akce musí být uvedeno do původního stavu, tj. řádně uklizeno

 • Upozorňujeme, že organizátor akcí nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví nebo na majetku přihlášeného subjektu (prodejce)

 • V prostorách Dukelského náměstí a přilehlých ulic není možné parkovaní, prodejci je umožněn vjezd pouze pro vyložení a naložení zboží

 • Umisťování prodejních míst na náměstí proběhne od 6.00 do 7.00 hodin za přítomnosti pořadatele a nejpozději v 8,00 hod. musí být stánky vybaleny a automobily přeparkovány z prostoru náměstí. Uvedené časy je nutné dodržet!

 • Odjezd prodejců a vjezd vozidel na náměstí je povolen vždy až po ukončení programu na hlavním podiu, cca 17.30-18.00 h. V době konání slavností nebudou žádná vozidla na náměstí vpuštěna.

 • Na přihlášky, které nebudou řádně vyplněny se všemi náležitostmi nebude brán zřetel a budou považována za neplatné

 • V případě storna účasti je poplatek nevratný

Ceník stánkového prodeje:

Sektor s občerstvením (včetně mandlových produktů a výrobků určených ke konzumaci), prodej zboží:

 • 600 Kč/metr/den

Řemeslné výrobky, které nejsou určené ke konzumaci, tzn. např. keramici, řezbáři, kováři:

 • 240 Kč/metr/den

Zapůjčení městského stánku (jedná se o cenu za zapůjčení stánku a v ceně není zahrnuta částka za výměru dle prodávaného sortimentu)

 • 500 Kč/den

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.